Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 88 DELTA PLANET - SHOPPING MALL Autokomanda

 DELTA PLANET - SHOPPING MALL Autokomanda

Kompleks shopping mall-a Delta Planet se nalazi u zoni jednog od glavnih gradskih saobraćajnih čvorišta – Autokomande, u neposrednoj je blizini Autoputa E-75, kao i dva najveća gradska fudbalska stadiona. Idejno rešenje je proisteklo iz pažljivog proučavanja lokacije, pa se tako u kompleksnoj urbanoj formi objekta sagledavaju odrazi navedenog okruženja. Shodno svom položaju i sadržajima, kompleks formira nov, prepoznatljiv i atraktivan gradski centar.
Ukupna površina zone građenja je 53.692 m2. 
Spratnost objekta je -2Po+Pr+2, odnosno, jedna podzemna i jedna poluukopana etaža, dva puna nivoa šoping mola tehnološke visine 6 do 7m (P+1) i poslednja etaža (2. sprat) na kojoj je centralni deo povučen za oko 40m u odnosu na glavni korpus objekta i na taj način je formiran prostor sa zelenim površinama, prostorom za zabavu i rekreaciju, kao i za servisne/tehničke/pomoćne i ostale prostore i komunikacije. 
Shopping mall Delta Planet, po svojoj formi predstavlja složenu urbanu strukturu sa jakim uticajima na neposrednu i širu okolinu, generator mnogobrojnih snažnih i različitih poruka, centar koji privlači i okuplja. Kao takav, prostor je oblikovan na globalnom urbanom nivou: arhitektura je iskazana u masama, njihovim odnosima i proporciji.
U programskom smislu, planiran je širok spektar sadržaja različitih po nameni, ali takvih da kao celina svojom raznolikošću mogu da ponude gradu novi kvalitet, a investitoru mogućnost prilagođavanja tržištu. 
Funkcionalne celine šoping mola su definisane na sledeći način:
Etaža -2 - Na ovoj etaži je dominantna garaža sa obezbeđivanjem dela tehničkih i servisnih prostora, ali je prisutna i komercijalna namena u vidu supermarketa i većih lokala uz isti.
Etaža -1 - Na ovioj etaži je dominantna garaža sa obezbeđivanjem dela tehničkih i servisnih prostora, ali je prisutna i komercijalna namena. Na ovom nivou je i glavni ulaz u garažu, koji je sa nivoom –2 povezan preko dve dvosmerne rampe. Takođe, na nivou –1 se nalaze i servisna dvorišta preko kojih se vrši snabdevanje objekta.
Prizemlje i I sprat - Na ovim etažama je dominantan prostor za prodaju i izdavanje, uz prateće sadržaje kao što su kafići, restorani i slično.
II sprat – Ovaj nivo je predviđen za zabavu, odmor i rekreaciju. Kao glavni sadržaji projektovani su multipleks bioskop sa salama različitih veličina i prostor sa restoranima. Centralni deo II sprata je povučen za cca 40m u odnosu na glavni korpus objekta i na taj način je formiran prostor sa delimično zatravnjenom zonom, stazama za šetnju, sportskih terenima, dečijim igralištima i slično. Takođe, centralni deo predstavlja svojevrstan akcenat u ukupnoj arhitekturi objekta, koja je pre svega uslovljena složenim tehničkim zahtevima bioskopskog prostora i kao takav ima i veću visinu od glavnog korpusa objekta. Na ovom spratu predviđen je i food court sa različitom ponudom restorana, kao i zona za sedenje.
Kretanje unutar objekta, po horizontali, ostvareno je širokim ,,ulicama,, uz izloge lokala. Kretanje po vertikali je ostvareno pokretnim trakama i stepenicama, stepenišnim vertikalama i liftovima. Sve glavne komunikacije u objektu su atrijumskog tipa, direktno osvetljene preko lanterni na nivou drugog sprata.
Pešački pristupi formirani su na dve pozicije, i to, sa jugozapadne strane, na strani kružnog toka Autokomanda formiran je pešački prilaz kome se pristupa prizemlju objekta i sa severoistočne strane, na strani orijentisanoj prema Autoputu E-75 i saobraćajnici Nova 6 sa parkingom, formiran je pešački ulaz kojim se ostvaruje veza sa etažom -1, odnosno poluukopanom etažom garaže.
Kolski pristupi za automobilski saobraćaj (za posetioce šoping mola) su predviđeni  iz novoplanirane saobraćajnice Nova 6 – dva dvosmerna saobraćajna priključka na nivou ulice Nova 6. 
Parkiranje posetilaca je obezbeđeno na pripadajućoj parceli i planirano je u okviru garaže na dva nivoa, kapaciteta 2 051 PM, od čega je 5% (101 PM) planirano za osobe sa invaliditetom. 
Šoping mol Delta Planet je kompleksna urbana forma sa značajnim uticajima na neposrednu i širu okolinu. 
Fasade su  predviđene kao višeslojne u skladu sa pravilima koja postavljaju propisi o energetskoj efikasnosti uz tehnička rešenja koja obezbeđuju trajnost i estetski kvalitet. Dominanatne fasadne ravni glavnog korpusa objekta za osnovni tip zavrsne obrade imaju alubond sa dekorativnim fasadnim elementima – rebrima – promenljivog preseka, koji fasadi i izgledu celokupnog objekta daju svojevrsnu dinamiku. Predviđeno je osvetljenje fasade u više scenarija, zavisno od doba dana ili perioda godine kao i prostor za reklamne i multimedijalne sadržaje. 
Povučeni sprat je obrađen kompozitnim materijalima, a ulazne partije su u staklenoj zid zavesi. Staklo je predviđeno i na krovnim lanternama. Iznad glavnog ulaza i delimično iznad centralnog ostrva objekta primenjene su pergola kao arhitektonska plastika. 
Krovovi na objektu su oblikovani i materijalizovani na različite načine, zavisno od namene i sadržaja prostora koji pokrivaju, kao i od režima korišćenja, od ravnih, neprohodnih krovova nad delom objekta prema ulici Nova 4, preko dela krova nad obodnim delom prvog sprata koji je rešen kao prohodna krovno ozelenjena površina, pa do krova centralnog ostrva i krovne zastakljene lanterne između ove dve zone.
Centralni deo II sprata je povučen za cca 40m u odnosu na glavni korpus objekta i na taj način je formiran prostor sa delimično zatravnjenom zonom, stazama za šetnju, sportskim terenima, dečijim igralištima i slično. Po koncepciji otvoren prostor se sastoji od površina namenjenih kretanju budućih korisnika. 
U zoni glavnog pešačkog pristupa, prema kružnom toku Autokomanda, obzirom na koncentraciju linija gradskog prevoza i očekivanu najveću koncentraciju prilaza pešaka, planiran je pristupni plato sa mikro ambijentima i mobilijarom u funkciji oplemenjivanja sadržaja i boravka na otvorenom. Pristupni plato je osmišljen u kombinaciji manjih zatravnjenih površina sa parternim zelenilom i popločanjem, sa denivelacijama prema nivou prizemlja, tako da formira „otvoreni trg" parternog tipa gde preovlađuju dekorativne vodene površine, travnjaci, cvetnjaci, staze i mesta za odmor. Daljom planskom razradom konceptualni pristup u oblikovanju prostora trga biće konačno određen.
Objekat je projektovan u skeletnom armirano-betonskom konstruktivnom sistemu, sa armirano betonskim međuspratnim tavanicama. Zbog dimenzije objekta, na određenim mestima planirane su konstruktivne dilatacije. Fundiranje je planirano na šipovima.
U objektu su planirane instalacije vodovoda i kanalizacije, stabilna instalacija za gašenje požara, termotehničke instalacije, ventilacija i odimljavanja garaže, elektroenergetske instalacije, telekomunikacije i signalne instalacije, koje su sastavni deo glavnog projekta i posebni su delovi projektne dokumentacija za građevinsku dozvolu.
 
Kao energetski izvor grejanja/hlađenja objekta i kondiconiranja svežeg vazduha koriste se sistem sa direktnom ekspanzijom (DX) vazduh–freon, tako da je  električna energija prevashodni izovor potrebne toplotne (rashladne) energije objekta. Za energetski izvor grejanja sanitarne tople vode (STV) usvojena je toplotna pumpa VODA-VODA, sa bunarskom vodom kao toplotnim izvorom. U zavisnosti od traženog kapaciteta za STV kao eventualni dopunski sistem predvideti TP Vazduh-voda.
 
Unutrašnje instalacije koncentrisane su u instalacione blokove i to glavne vodove uz stepenišna i  liftovska jezgra. Podzemni nivoi su opremljeni svim standardnim instalacijama - elektro - osvetljenje, jake i slabe struje (dojava požara), ViK instalacijama, kao i šprinkler instalacijama, instalacijama izvlačenja zasićenog (CO2) vazduha i instalacijama za odimljavanje.
 
Ukupna bruto površina objekta je 188.395m2, dok je površina za izdavanje (GLA) 76.000m2.
 
 DELTA PLANET
Investitor: Autokomanda d.o.o.
Idejno rešenje: MYS Architects
Projektanti: Architonic d.o.o.
Izvođači radova: /
Namena: Šoping mol
Početak čišćenja terena: /
Početak gradnje:Q4 2017
Kraj radova: Q4 2019
Površina: 188.395m2

Top