Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 88DELTA HOLDING - NOVA POSLOVNA ZGRADA

DELTA HOLDING - NOVA POSLOVNA ZGRADA

Nova poslovna zgrada Delta Holdinga planirana je u bloku 19, na Novom Beogradu, na uglu planiranog produžetka Ulice Zorana Đinđića i postojeće Ulice Vladimira Popovića – u okviru centralne zone, urbanističke celine 2 – Centar Novog Beograda, u površinama namenjenim za površine ostalih namena: komercijalne zone i gradske centre u zoni centra Novog Beograda u tipologiji posebnih poslovnih kompleksa. 
 
Dispozicija novoplaniranog objekta je takva da se u potpunosti iskoristi nivelacija terena sa ciljem što jednostavnijeg pristupa garažnom prostoru na nivou suterena i formiranja okolnog platoa sa sekundarnom, kružnom saobraćajnicom za kolski i pešački pristup i ozelenjenih površina.
 
Novoprojektovani objekat poslovnog centra planiran je kao slobodnostojeći, postavljen na regulacionu liniju ka Bulevaru Zorana Đinđića. Sprаtnost objektа je Po (-2) + Po (-1) + Pr + Međusprat + 8 + Ps. Glavni pešački ulaz u objekat planiran je na nivou prizemlja iz Bulevara Zorana Djinđića. Sekundarni pešački ulaz planiran je sa suprotne strane na nivou prizemlja sa unutrašnjeg platoa parcele. Potrebe za parkiranjem poslovnog centra rešene su parkiranjem u podzemnoj garaži. U okviru podzemne garaže planirano je 188 parking mesta. Za osobe sa invaliditetom planirano je 10 parking mesta. Nivelacijom i nagibima okolnih pristupnih trotoara oko objekta omogućeno je neometano funkcionisanje i pristup objektu osoba sa invaliditetom. Na severoistočnoj strani nivelacijom je ostvarena direktna veza okolnog prostora i prizemlja objekta. Maksimalna visina objekta je 43.00m, mereno od kote pristupnog trotoara.
 
Objekаt poslovnog centra sadrži:
 
-Garažu u dva nivoa: Nivo -2 i Nivo -1, sa tehničkim prostorijama, prostorijom za smeće i evakuacionim hodnicima u skladu sa protivpožarnim propisima, standardima i normativima. U garažu, na nivou podruma, pristupa se sa dve nenatkrivene rampe nagiba 15% i 12% sa po dve vozne trake. Unutar garaže funkcionalna veza između nivoa -2 i nivoa -1 ostvarena je preko dve kolovozne rampe nagiba 15%.
-Prizemlje sa ulaznim holom, kancelarijama i konferencijskim salama.
-Međusprat sa VIP salom, restoranom, pripremnom kuhinjom i sa prostorom za sportsko rekreativne aktivnosti.
-6 tipskih, dve proširene tipske i povučenu etažu u funkciji poslovanja, sa podelom prema potrebama budućih korisnika.
 
Otvoren, slobodan prostor aktiviran je u funkciji krovnog vrta sa pripadajućim kako prohodnim tako i neprohodnim, ozelenjenim površinama.
 
Ukupna BRUTO POVRŠINA OBJEKTA (podzemno i nadzemno) je 22.313,75m2.
 
Planirana konstrukcija objekta je monolitna, sa nosivim stubovima, gredama i pločama u svemu prema statičkom proračunu. Raster subova je modularan, definisan sa ciljem što kvalitetnijeg rešenja parkiranja, fasade i fleksibilne organizacije ostalog funkcionalnog prostora unutar objekta. Konstrukcija podzemnih etaža je armirano betonska, dok horizontalnu konstrukciju nadzemnih etaža, kao i dela podzemne međuspratne konstrukcije čini armirano betonska konstrukcija u sistemu Cobiax. Fundiranje objekata je na šipovima a sva stepeništa u objektu su armirano-betonska.
Krovni pokrivač je definisan kao ozelenjena neprohodna krovna ravan. 
 
Objekat je projektovan u skladu sa LEED standardima, i u tom smislu i u cilju projektovanja objekta sa stanovišta poboljšanja energetskih svojstava vođeno je računa o parametrima kao što su kontrola toplote u letnjem periodu, upotreba i planiranje fasadnih elemenata sa što boljim energetskim svojstvima - predviđena je mogućnost otvaranja prozora čime se obezbeđuje prirodna ventilacija prostorija kao i ušteda energije za sistem mehaničke ventilacije, predviđanje zimskog i letnjeg režima rada – kako bi se maksimalno umanjili toplotni gubitci i dobitci, ozelenjavanje krova nad prepuštenim delovima objekta i stvaranje povoljnih mikroklimatskih ambijenata i uslova i slično.
Posebno se posvetila pažnja pri odabiru materijala koji će biti ugrađeni.
 
Fasada zastakljene zone planirana je kao aluminijumska polustrukturalana fasada – staklo + profili sa termičkim koeficijentom konstrukcije do 1,0W/m2K, staklo paket je predviđen sa troslojnim staklom. Puni delovi fasade predviđeni su kao ventilisana fasada od fibrocementnih ploča na potkonstrukciji, sa odgovarajućom termoizolacijom.
 
Enterijer objekta je planiran u zavisnosti od namene prostora, a oblikovnost je arhitektonski jasno definisana i prati namenu celokupnog objekta. Prostori za zaposlene su planirani kao fleksibilne zone sa različitim tipovima radnih mesta, a u skladu sa poslovnim trendovima i poslovnom kulturom današnjeg vremena. 
 
U objektu je planirano 6 liftova za prevoz putnika i jedan teretni lift za snabdevanje restorana.
 
U objektu su planirane instalacije vodovoda i kanalizacije, stabilna instalacija za gašenje požara, termotehničke instalacije, ventilacija i odimljavanja garaže, elektroenergetske instalacije, telekomunikacije i signalne instalacije. Unutrašnje instalacije koncentrisane su u instalacione blokove i to glavne vodove uz stepenišna i liftovska jezgra. Podzemni nivoi su opremljeni svim standardnim instalacijama - elektro - osvetljenje, jake i slabe struje (dojava požara), ViK instalacijama (odvodnjavanje sa prepumpavanjem havarijske vode usled rada šprinkler instalacija), kao i sledećim mašinskim instalacijama: sprinkler instalacijama, instalacijama izvlačenja zasićenog (CO2) vazduha, i instalacijama za odimljavanje.
 
 
 
 
 
NOVA POSLOVNA ZGRADA
Investitor: NBGP Properties d.o.o.
Idejno rešenje: MYS Architects
Projektanti: Architonic d.o.o.
Izvođači radova: /
Namena: Poslovna zgrada
Početak čišćenja terena: /
Početak gradnje: Q4 2017
Kraj radova: Q4 2018
Površina: 22.313,75m2
 
 
  
 
  
  

Top