Gstudio

ENTERIJER MAGAZIN broj 88BLOK 18

BLOK 18

Osnova rada je koncepcija tradicionalne urbane strukture ulica, ivičnih blokova,trgova i javnog zelenila uz neophodno I kvalitetno prilagođavanje savremenom dobu i kontekstu Novog Beograda i Savskog amfiteatra. Ovakvo rešenje definiše predloge saobraćajne mreže, javnih gradskih prostora  smeštanja javnih objekata, kao I programsko-funkcionalni plan poslovne zone I stambenih blokova.Isticanjem glavne ose predlogom ulice u središtu bloka upravno na reku I ekstenzije ovog pravca preko pešačkog mosta daje  se jak urbani karakter novom bloku I omogućava njegovu povezanost sa kontekstom NovogBeograda s jedne i„Beogradanavodi” s drugestrane Save. U projektu su planirane funkcionalne sheme
Pešačkih I biciklističkih tokova, sa akcentima na ekstenziju preko Save pešačkim mostom i široke veze sa memorijalnim kompleksom „Starosajmište” preko glavne podužne avenije paralelne reci u središtu bloka. Nenametljivo rešenje structure ivičnih blokova pogodno je za faznu implementaciju plana i otvoreno je zadalju razradu.Namera autora je svedenost, u kojoj se očitavaju umeće i veština u urbanističkom harmonizovanju urbane strukture
blokova, ulica i jasno artikulisanih javnih prostora, profila ulica između blokova koje su dobro dimenzionisane i detaljno razrađene, uključujući rešenja parkiranja, servisnih pristupa i drvoreda. Postavljena je jasna granica između prostora bloka 18 i javnog zelenog prostora uz Savu, visina objekata primerena je profilima ulica i gradskoj strukturi sa akcentima na uglovima lokacije, uz saobraćajnice; srednjevisoki blokovi (do 30,0 m), niži od blokova u zaleđu, spuštaju Novi Beograd ka Saviist varaju protivtežu visinskim akcentima „Beogradanavodi” na naspramnoj obali Save. Predložena matrica blokova omogućava postepenu izgradnju i prilagodljivost.
 
IZVEŠTAJ ŽIRIJA
Tema konkursa bila je izuzetno složena, s obzirom na zahtev za koncepcijski i programski okvir nove gradske struktura na ključnom mestu Savskog amfiteatra, u produžetku osovine centralnih sadržaja Bulevara Zorana Đinđića i Sava Centra i uz zeleni pojas leve obale Save, koji se sada proteže od Ušća do bloka 18, a u budućnosti i do zapadnog dela Novog Beograda. U zaleđu bloka 18 nalaze se neki od najuspešnijih, arhitektonski najkvalitetnijih blokova Novog Beograda: 21, 22, 23 i 19a, iz različitih perioda i sa različitim urbanim matricama. Na desnoj obali Save odgovorili uslovima konkursa i čije međusobno različite koncepcije doprinose široj raspravi kao i konkretnoj razradi planske dokumentacije.
planiran je novi deo starog Beograda, „Beograd na vodi”, sa prostornom strukturom koja će, ako i kada bude izgrađena, dominirati celim prostorom Savskog priobalja. U pejzažnom smislu, blok 18 je protivteža i kontrapunkt planiranom „Beogradu na vodi”. Blok 18 je u prostornom i funkcionalnom smislu spona pravaca gradskog značaja i istovremeno izuzetna lokacija za stanovanje. Odnos, ravnoteža između gradskog, javnog i privatnog prostora stanovanja, ključan je za izbor rešenja, a visoka gustina stanovanja primerena je položaju i kvalitetu lokacije. Drugi ključni element je prilagođavanje uslovima savremenog tržišta i grada. Novobeogradski blokovi su građeni u vreme velikih građevinskih poduhvata i uz veliku ulogu državnih investicija. Savremeni grad nastaje postepeno, zahvatima manjeg ili većeg obima, sa parcelom i zgradom kao osnovnim jedinicama. Urbanistička matrica, s toga, mora biti adaptibilna, pogodna da prihvati, pruži prostor i omogući razvoj sadržaja i
tipologija koje će sledećih godina, možda čak i decenija biti aktuelne za grad.
Blok 18 naseljava nekih 2000 stanovnika, u oko 600 kuća u specifičnoj strukturi prigradskog naselja, koja je nastala urbanizacijom i parcelacijom oko 1940. godine. Postojeće stambene jedinice će u budućnosti biti zamenjene novim strukturama u neminovnom i neophodnom procesu razvoja grada. Tok tog procesa, način i dinamika razvoja su još jedna značajna tema.
 
Nakon četiri kruga detaljnog pregleda, razmatranja i eliminacija, žiri je nagrade dodelio radovima koji su na kvalitetan i inventivan način odgovorili uslovima konkursa i čije međusobno različite koncepcije doprinose široj raspravi kao i konkretnoj razradi planske dokumentacije.
Investitor konkursa, naručilac: Grad Beograd, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP .
Sprovodilac konkursa: Udruženje arhitekata Srbije.
PRVA NAGRADA: autorska šifra 71743 – radna šifra 01
Autorski tim: Vanja Panić, d.i.a., Marko Vesković, d.i.a., Aleksandar Knežević, d.i.a.
 
 
 

Top